Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gembird Europe BV  

1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend voor zover deze van toepassing zijn op een offerte en/of bevestiging van een bestelling voor en/of door Gembird Europe B.V. door enig in de Benelux gevestigde bestellende partij.
1.2. Bestellingen zijn slechts bindend voor Gembird Europe BV nadat Gembird Europe BV een geschreven of elektronische bevestiging van de bestellende partij heeft ontvangen.


2. Prijzen
2.1. De door Gembird Europe BV gehanteerde prijzen worden aangegeven in Euro's, tenzij de afwijkende munteenheid expliciet vermeld wordt op enig document.
2.2. De door Gembird Europe BV gepubliceerde en/of gehanteerde prijzen zijn prijzen tot aan de deur van het magazijn van Gembird Europe BV, tenzij de afwijkende leveringsvoorwaarden expliciet zijn aangegeven op enig document.
2.3. Gembird Europe B.V. behoudt het recht om prijzen zonder enige vooraankondiging aan te passen, dit als gevolg van veranderende kosten en/of koerswisselingen.


3. Orders
3.1. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt het minimale orderbedrag EUR 500,- exclusief BTW en transportkosten.
3.2. Indien Gembird Europe BV de bestelling op verzoek van de bestellende partij laat vervoeren, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de bestellende partij.
3.3. Nadat de bestelling in het verkoopsysteem van Gembird Europe BV (TradEngine genaamd) is ingevoerd, blijven deze goederen voor de maximale duur van 14 dagen gereserveerd voor de bestellende partij. Is de bestellende partij niet van plan de gereserveerde goederen af te nemen, is deze verplicht dit per omgaande te melden bij zijn/haar contactpersoon binnen Gembird Europe BV. Als de gereserveerde goederen niet binnen 14 dagen afgenomen zijn, vervalt de reservering geautomatiseerd. Afwijking van de termijn van reserveren is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de directie van Gembird Europe BV.
3.4. Wanneer een door de bestellende partij geschreven of elektronische bevestiging is ontvangen door Gembird Europe BV, is de bestellende partij gehouden ervoor zorg te dragen dat de bestelling het magazijn van Gembird Europe BV binnen 7 dagen verlaat. Bij overschrijding van deze 7 dagen, o.a. mogelijk bij het niet tijdig betalen van de bestelling, wordt de bestelling ongedaan gemaakt en de producten worden weer toegevoegd aan de voorraad. De bestellende partij gaat middels het accepteren van deze Algemene Voorwaarden akkoord met het door Gembird Europe BV bij de bestellende partij in rekening brengen van annuleringskosten, bestaande uit verwerkingskosten voor het zowel verzamelen als weer op voorraad leggen van de goederen, opslagkosten zijnde EUR 20 per week per (deel van) een pallet en kosten voor douanetechnische handelingen als gevolg van het importeren van de goederen.
3.5. Annulering van een door de bestellende partij bevestigde (deel van een) bestelling is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de directie van Gembird Europe BV. De kosten verband houdende met de annulering zullen in rekening gebracht worden bij de bestellende partij.


4. Betalingen
4.1. In beginsel dient het orderbedrag op voorhand door bestellende partij te worden voldaan.
4.2. Bestellingen worden uitgeleverd nadat het volledige orderbedrag op de rekening van Gembird Europe BV ontvangen en zichtbaar is. Onvolledige betalingen of betalingen die niet te herleiden zijn tot enige bestelling worden niet door Gembird Europe BV verwerkt.
4.3. Bestellen op krediet is alleen mogelijk nadat Gembird Europe BV op verzoek van de bestellende partij een kredietverzekering heeft aangevraagd en deze door de verzekeraar geaccepteerd is. De hoogte van het te verzekeren kredietbedrag wordt bepaald door de verwachte bestellingen, dit ter beoordeling van Gembird Europe BV.
4.4. Bij overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn wordt per die datum wettelijke rente in rekening gebracht bij de bestellende partij.
4.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Gembird Europe BV gerechtigd de verstrekte kredietverzekering eenzijdig in te trekken en/of de kredietverzekeraar terstond hiervan op de hoogte te brengen en/of de mogelijkheid om nieuwe bestellingen te plaatsen te blokkeren.
4.6. De door de bestellende partij bestelde goederen blijven te allen tijde eigendom van Gembird Europe BV tot het moment dat volledige betaling van de goederen door Gembird Europe BV is ontvangen. De bestellende partij wordt nadrukkelijk geadviseerd om voor de goederen die (nog) niet haar eigendom zijn, een aanvullende verzekering af te sluiten ter dekking van o.a. brand en/of diefstal van deze goederen.

5. Vervoer en Transport.
5.1. Indien de bestellende partij het transport van goederen uit handen geeft aan Gembird Europe BV, zal deze de bestellende partij op voorhand informeren over de in rekening te brengen transportkosten.
5.2. Bestellingen die voor 16:00 uur geplaatst en bevestigd zijn door de bestellende partij, worden de eerstvolgende werkdag bij de bestellende partij aangeboden voor ontvangst.
5.3. Aangezien het transport van goederen uitgevoerd wordt door een derde partij, zijnde DHL, accepteert Gembird Europe BV geen aansprakelijkheid als gevolg van een vertraagde levering en/of tijdens het transport ontstane schade.
5.4. De getransporteerde goederen worden tweemaal op twee verschillende dagen en tijdstippen door DHL aangeboden op het vooraf aangegeven afleveradres. Indien de bestelde goederen niet afgeleverd zijn, zal DHL de zending retourneren aan het magazijn van Gembird Europe BV. Bij het wederom aanleveren van de bestelde goederen zullen de kosten hiervoor in rekening gebracht worden bij de bestellende partij.
5.5. De bestellende partij is gerechtigd het transport uit te laten voeren door een door de bestellende partij gekozen vervoerder. Bestellende partij is in dit geval gehouden Gembird Europe BV te voorzien van de juiste documenten waaronder een volledig ingevulde vrachtbrief en informatie m.b.t. de vervoerder, afhaaltijden en eventuele douanedocumenten.


6. Ophalen van goederen
6.1. In het geval dat een bestellende partij de bestelde goederen wil (laten) ophalen, dient de bestellende partij dit te melden bij het plaatsen van de bestelling. De bestellende partij ontvangt dan een referentienummer.
6.2. In de regel geldt: voor 16:00 uur bestelde goederen kunnen diezelfde dag na 16:00 opgehaald worden bij Gembird Europe BV te Almere.
6.3. De chauffeur die de bestelde goederen komt ophalen, dient zich met het juiste en corresponderende referentienummer bij de receptie van Gembird Europe BV te melden.
6.4. De chauffeur die de bestelde goederen komt ophalen, dient de paklijst en vrachtbrief te controleren op juistheid van de daarop vermelde gegevens.
6.5. Gembird Europe BV accepteert geen aansprakelijkheid als gevolg van een vertraagde levering en/of tijdens het transport ontstane schade.


7. RMA, retourzending en garantie
7.1. Gembird Europe BV biedt de bestellende partij minimaal 12 maanden garantie op alle producten, met uitzondering van de producten van het merk CablExpert; deze producten hebben een levenslange garantie.
7.2. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum (datum waarop de bestellende partij het product van Gembird Europe heeft gekocht) van het desbetreffende product.
7.3. Gembird Europe BV accepteert alleen defecte goederen als RMA. Ook is de garantietermijn alleen van toepassing op goederen die defect zijn, tenzij het defect het gevolg is van door verzekeraars algemeen geaccepteerde en geformuleerde gebeurtenissen "van buitenaf". Goederen die niet defect zijn, worden nooit geaccepteerd als RMA.
7.4. De bestellende partij dient een RMA-verzoek via de webportal van Gembird Europe BV aan te melden en de instructies te volgen om een volledig en correct verzoek te garanderen.
7.5. De transportkosten van RMA-goederen komen te allen tijde voor rekening van de bestellende partij.
7.6. Gembird Europe BV heeft het recht aanvullende informatie over enig (deel van een) RMA-verzoek te stellen
7.7. Bij acceptatie van een RMA-verzoek zal Gembird Europe BV de bestellende partij hierover schriftelijk informeren. Hierin zal de bestellende partij tevens duidelijke verzendinstructies ontvangen. Het niet volgen van de verzendinstructies zal leiden tot weigering van de zending door Gembird Europe BV.
7.8. De door Gembird Europe BV ontvangen RMA-goederen worden op de ontvangen defect omschrijving getest door de technische dienst van Gembird Europe BV. Mocht blijken dat er geen defect is wat overeenkomt met het door de bestellende partij gerapporteerde defect, zal het RMA-product op kosten van de bestellende partij geretourneerd worden aan de bestellende partij danwel met de eerstvolgende bestelling meegestuurd worden.
7.9. Na acceptatie van de RMA-goederen, ontvangt de bestellende partij binnen 5 werkdagen een credit factuur voor de geretourneerde goederen, welke de bestellende klant met de eerstvolgende bestelling kan verrekenen. Uitbetaling van een creditfactuur vindt in beginsel alleen plaats na het sluiten van de account van de bestellende partij.
7.10. In beginsel repareert noch vervangt Gembird Europe BV defecte goederen, maar Gembird Europe BV behoudt zich te allen tijde het recht voor defecte goederen te repareren en/of te vervangen door soortgelijke goederen.


8. Bewaarde Informatie
8.1. Een account binnen het verkoopsysteem van Gembird Europe BV dient te allen tijde door de bestellende partij aangevraagd worden middels een digitaal aanmeldformulier
8.2. De informatie die bestellende partijen middels het voornoemde digitale aanmeldformulier ter beschikking stellen aan Gembird Europe BV zullen opgeslagen worden
8.3. Op verzoek van de bestellende partij kan opgeslagen informatie verwijderd worden tenzij dit conflicteert met wettelijke bepalingen, reglementen en regels
8.4. De bestellende partij is verplicht wijzigingen op opgeslagen informatie direct door te geven aan de financiële administratie van Gembird Europe BV


9. Aanpassingen op deze Algemene Voorwaarden
9.1. Gembird Europe BV heeft het recht deze Algemene Voorwaarden éénzijdig aan te passen op elk punt.
9.2. De bestellende partij is gehouden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden zoals deze beschikbaar gesteld worden op de website(s) van Gembird Europe BV.